Raport z walnego zgromadzenia ISMR 2016

W dniu 29 czerwca 2016 r. w Zabrzu, o godzinie 15.00 rozpoczeło się Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej.

Ze względu na brak wymaganego kworum w pierwszym terminie (w posiedzeniu udział wzięło 13 z 46 członków Stowarzyszenia) konieczne stało się zwołanie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członków w II terminie (29.06.2016r., godz. 15.15), zgodnie z 22 pkt 7 statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej. Walne Zgromadzenie Członków poosiadało zdolność do podejmowania ważnych uchwał.

Posiedzenie otworzył Zbigniew Nawrat Prezydent Stowarzyszenia, który zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.

Walne Zgromadzenie Członków, działając na podstawie 23 ust. 4 statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej, zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za 2015 r.

W kolejny punkcie posiedzenia Skarbnik Stowarzyszenia Waldemar Pudlo przedstawił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2015, które również zostało przyjęte przez zebranych.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Cieślik przedstawił raport Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia za rok 2015. Wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli są następujące:

  • działalność Stowarzyszenia była prowadzona zgodnie ze statutem
  • Zarząd realizował swoje zadania w zakresie merytorycznym jak i organizacyjno-finansowym zgodnie z zakresem kompetencji określonym w statucie
  • nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2015.

Walne Zgromadzenie Członków, działając na podstawie 23 ust. 5 statutu Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej, udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2015, w składzie:

1. Zbigniew Nawrat - Prezydent

2. Piotr Sauer - Wiceprezydent

3. Dominik Pawliński - Wiceprezydent

4. Waldemar Pudlo - Skarbnik

5. Łukasz Mucha - Sekretarz

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

W części wolnych wniosków? Zbigniew Nawrat zgłosił propozycję przeanalizowania zapisów statutu pod względem nowych możliwości działania.

W związku z tą propozycją Jacek Cieślik zaproponował powołanie Komisji Statutowej, która dokonałaby tej analizy i przedstawiała projekt zmian statutu. Zaproponowano następujący skład Komisji Statutowej:

Waldemar Pudlo - Przewodniczący,

Zbigniew Nawrat,

Dominik Pawliński,

Jacek Cieślik,

Piotr Sauer,

Marek Ciembroniewicz.

Zebrani jednogłośnie zaakceptowali skład Komisji.

Wobec braku dalszych wniosków oraz wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący podsumował i zakończył posiedzenie.

W zakresie prowadzonej działalności statutowej omówiono:

Działania promujące robotykę medyczną i Stowarzyszenie

1. Aktywna dwujęzyczna strona internetowa Stowarzyszenia www.medicalrobots.eu.

2. Czasopismo Stowarzyszenia - Medical Robotics Reports

a) Czasopismo wydawane przez Stowarzyszenie jest wpisane na listę czasopism naukowych, punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2 pkt.

b) Czasopismo zostało wprowadzone na listę Indeksu Copernicus IC Journals Master List. http://jml2012.indexcopernicus.com/Medical+Robots+Reports,p24781502,6.html

c) Wydano 4 numer Medical Robotics Reports. Czasopismo będzie dostępne na stronie internetowej: www.medicalroboticsreports.com.

d) Wsparliśmy konferencję http://www.konfmed.edu.pl/ (150 egzemplarzy nr 3 dla każdego uczestnika konferencji)

3. Promocja i edukacja:

a) Konferencja Roboty Medyczne / Medical Robots 2015

Stowarzyszenie było głównym organizatorem konferencji Roboty Medyczne 2015. Jak zwykle wsparcia udzielił nam nasz strategiczny partner: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, w której gościnnych progach 17-18 grudnia konferencja się odbyła.

W ciągu dwóch dni konferencji zaprezentowane 46 wykładów, w dyskusji wzięło udział ponad 50 ekspertów z różnych dziedzin, w sumie mieliśmy prawie 250 gości. W czasie konferencji po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano możliwości manipulacji robotem pod ziemią na odległość - robotem Robin Heart Pelikan położonym w kopalni muzeum GUIDO (poziom -320m) sterowano zadajnikiem ruchu z FRK.

Serdecznie zapraszamy na naszą następną XIV Konferencję Roboty Medyczne 2016 jak zwykle do Zabrza, która odbędzie się w dniach 9-10 grudnia. Konferencja organizowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotyki Medyczne i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof Zbigniewa Religi.

b) Warsztaty Design Thinking Week

Promowaliśmy roboty medyczne na dwudniowych warsztatach "Kreatywne projektowanie metodą Design Thinking produktów służących rehabilitacji", Gliwice 4-5 listopada 2015 r.

Wydarzenie odbyło się w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Design Thinking Week, nad która patronat merytoryczny objął klaster MedSilesia.

c) "Rejs w kierunku innowacjom"

"Rejs w kierunku innowacjom" na największym polskim żaglowcu "Dar Młodzieży" mogliśmy promować polską robotykę medyczną. żaglowiec z robotem RobinHeart (model PortVisionAble Pelikan) na pokładzie wypłynął z Amsterdamu 28 sierpnia. Po tygodniu dopłyneliśmy do Londynu. W ostatni dzień pobytu w Londynie odbyło się spotkanie z uczestnikami konferencji kardiologów ESC, oraz przedstawicielami biznesu organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ambasadę w Londynie. Była to druga podróż Robin Hearta?a. Byliśmy na Sycylii a teraz w Amsterdamie i Londynie.

d) Gospodarka senioralna

6 października w Warszawie w debacie o roli robotyki medycznej w rozwiązaniu problemów gospodarki senioralnej wystąpił Zbigniew Nawrat. O docenieniu roli robotyki medycznej niech świadczy zaproszenie do grona Rady Naukowej kolejnego spotkania w 2016 r.

e) CYBERIADA

Objęliśmy patronat honorowy nad Cyberiadą w Muzeum Techniki w Warszawie, która odbyła się 13-22 listopada. Na Cyberiadzie dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze roboty rodzin Robin Heart.

f) Kardio-torakoneptunal: 4-5 września 2015 Jastarnia. Grupa chirurgów wysłuchała wykładu nt. możliwości robotów medycznych. Rozdawaliśmy również materiały reklamowe i czasopisma naszego stowarzyszenia.

g) Śląska Inżynieria Biomedyczna 8.10 Zabrze.

Na konferencji Śląska Inżynieria Biomedyczna promowaliśmy możliwości rozwoju robotów medycznych spersonalizowanych.

h) ROMOCO

Na międzynarodowej konferencji 6-8 lipca ROMOCO promowaliśmy nasze stowarzyszenie i polskie roboty medyczne.

i) Innovative Surgical Robotics Forum

Na międzynarodowej konferencji Innovative Surgical Robotics Forum 18 marca w Londynie promowaliśmy nasze stowarzyszenie i polskie roboty medyczne. W folderze reklamowym spotkania był przedstawiony robot Robin Heart i nasz model pacjenta.

4) Wsparcie innowacyjnych postaw młodzieży. W zakresie wsparcia młodzieży i działania Robin Science Club postanowiono dopracować elementy modyfikowanego statutu tak by można sprawniej wspierać również finansowo udział młodzieży w konferencjach oraz i prace badawcze.

Zgodnie ze zwyczajem naszym zgromadzeniom towarzyszą również spotkania, seminaria, które stanowią formalną platformę wymiany doświadczeń fachowych, oceny stanu robotyki medycznej w kraju i na świecie, próby wyboru strategii postępowania w zakresie wyboru kierunków badawczych oraz wdrożeń.

3th ISMR Seminar Advances in Medical Robotics 2016

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu

29 Czerwca 2016 r. Godz 14.00.

PROGRAM

Zbigniew Nawrat, Karolina Giel-Kroczek. Medical robots offensive.

Jacek Cieślik. Możliwości wdrożenia i rozwoju robotyki medycznej w Kazachstanie. Possibilities of implementation and development of medical robotics in Kazakhstan.

Łukasz Mucha. Haptic devices ? state of the art.

Kamil Rohr. Haptic devices ? Robin Heart application.

Zbigniew Nawrat, Łukasz Mucha, Kamil Rohr, Krzysztof Lis, Krzysztof Lechrich, Wiesław Zinka. RobinHeartTeam&Meden-Inmed Robin Heart robot ? before first clinical aplication (2016).

Discussion - How to control medical telemanipulators? When and why we need the force feedback?

Spotkanie wzbudziło wiele ciekawych dyskusji, które kontynuowaliśmy do późnego wieczora, długo po zakończeniu obrad i oficjalnym zgromadzeniu członków ISMR. Tematy seminarium nawiązywały w dużej części do publikacji w najnowszym numerze naszego czasopisma - więc odsyłam potencjalnych zainteresowanych do strony www.medicalrobots.eu lub www.medicalroboticsreports.com, gdzie można zdobyć wszystkie nasze wydawnictwa.

Zapraszamy do naszego grona Stowarzyszenia, do publikowania w naszym czasopiśmie Medical Robotics Reports oraz do udziału w grudniowej konferencji Roboty Medyczne 2016

Prezydent ISMR

ZBIGNIEW NAWRAT

 

POLECAMY