Raport z walnego zgromadzenia ISMR 2019

W dniu 5 lipca 2019 r. w Zabrzu, o godzinie 18.00 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej.

RAPORT

W piątek, 5 lipca 2019 r. o godz 18.00 odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia w Zabrzu, ul. Wolności 345a,  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Robotyki Medycznej. Porządek posiedzenia obejmował między innymi sprawozdania i dyskusję dotyczące aktualnej pracy Zarządu oraz przedstawienie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia i wybór Zarządu Stowarzyszenia na następną kadencję.

Na lipcowym spotkaniu przeanalizowano aktualne problemy Stowarzyszenia i wydawanego czasopisma Medical Robotics Reports (m in. zmiany przepisów dotyczących publikacji naukowych w Polsce). Ustalono strategię na następne miesiące działania.

Na Zgromadzeniu 5 czerwca 2019r. Zarząd przedstawił pełne sprawozdanie z działalności w 2018 r, które zostało przyjęte bez uwag. Cytuję prof. Jacka Cieślika: “Zapoznałem się ze sprawozdaniem działalności Zarządu ISMR za rok 2018 i jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie zgłaszam uwag do tego sprawozdania. Stawiam wniosek o zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi za okres objęty sprawozdaniem to znaczy za rok 2018.

Głównym celem Zgromadzenia lipcowego był wybór władz Stowarzyszenia na następną kadencję.

Z pracy w Stowarzyszeniu zrezygnował Pan Waldemar Pudlo pełniący funkcję Skarbnika. Prezydent oraz zebrani serdecznie podziękowali Panu Pudlo oraz wspomagającej Stowarzyszenie w zakresie księgowości Pani Patrycji Badoń za świetną, wieloletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia. Nie znaleziono następcy.

Przeprowadzone wybory pokazały pełne poparcie dla obecnego Zarządu powołując go w podobnym składzie do pracy w następnej kadencji. Wszyscy zaangażowani w pracę w Stowarzyszeniu pracują pro publico bono.

Zarząd:

1. Prezydent - dr hab. Zbigniew Nawrat, prof nadzw IPS

2. Wiceprezydent - dr inż. Piotr Sauer

3. Wiceprezydent - Dominik Pawliński

4. Sekretarz - Łukasz Mucha

Komisja Rewizyjna:

1. Przewodniczący Komisji - dr hab. inż. Jacek Cieślik prof. nadzw. AGH

2. Wiceprzewodniczący - dr inż. Krzysztof Mianowski

3. Wiceprzewodniczący - dr Joanna Śliwka

 

Bądź z nami! Czekamy na nowe zgłoszenia do Stowarzyszenia!

Prezydent ISMR

ZBIGNIEW NAWRAT

 

POLECAMY